Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.125.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31-12-2021 zmieniające zarządzenie nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 2 do zarządzenia nr Or.0050.1.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie weryfikacji i ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Walce oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Walce odrębnymi ustawami na 2021 rok w tabeli nr 1 „Urząd Gminy w Walcach (typ jednostki – jednostka budżetowa)” zadania własne: 1) w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne”:
a) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1100 o kwotę 10.000,00 zł,

b) zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1600 o kwotę 10.000,00 zł,


2) w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”:
a) zmniejsza się wydatki w grupie paragrafów 1601 o kwotę 22.000,00 zł,

b) zwiększa się wydatki w grupie paragrafów 1602 o kwotę 22.000,00 zł.


§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech