Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.127.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 31-12-2021 w sprawie powołania zespołu do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVIII/306/2021 Rady Gminy Walcez dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030", w tym trybu konsultacji na lata 2022-2030 Wójt zarządza, co następuje:

§ 1. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata2022-2030, zwanej dalej Strategią Rozwoju, powołuje się Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju w następującym składzie:
1. Rafał Miczka – Zastępca Gminy Walce;
2. Piotr Alex – Przedstawiciel Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Walce;
3. Mateusz Burczyk – Przewodniczący Rady Gminy Walce;
4. Tomasz Banaś – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Walce;
5. Robert Jurczyk – Radny Rady Gminy Walce;
6. Józef Nossol – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Walce;
7. Tomasz Linek – kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągii Kanalizacja w Walcach;
8. Bernard Gałeczka – dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach;
9. Sylwester Klimowicz – kierownik Ośrodka Pomocy w Walcach;
10. Rafał Magosz – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach;
11. Joachim Czernek – Przewodniczący Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Walce;
12. Marian Siwon – członek Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Walce;
13. Norbert Psyk – członek Społecznej Rady Przedsiębiorców Gminy Walce;
14. Waldemar Stokłosa – Radny Rady Gminy Walce, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Walcach;
15. Robert Gramala – Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Walcach;
16. Józef Reinchard – Radny Rady Gminy Walce, Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów o.Stradunia;
17. Henryk Szczęśniak – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Brożcu;
18. Paweł Król – Radny Rady Gminy Walce, Sołtys wsi Rozkochów;
19. Aleksander Gawlica – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Walce;
20. Ilona Wyciślok – Sekretarz Gminy Walce;
21. Ewa Krasowka – kierownik referatu Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Gminyw Walcach;
22. Anna Zdera – kierownik referatu Gospodarki Urzędu Gminy w Walcach;
23. Izabela Waloszek – Przewodnicząca TSKN Gminy Walce;
24. Maria Wacław – Gminny koordynator POP;
25. Grażyna Szczepanek - zastępca kierownika referatu Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Gminy w Walcach, koordynator Strategii Rozwoju Gminy;
26. Romana Michna – Skarbnik Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stradunia;
27. Edyta Garus – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach;
28. Gizela Kunert – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Walce;
29. Weronika Lipka – Nossol - zastępca kierownika referatu Gospodarki Urzędu Gminy w Walcach;
30. Paulina Gricner – Sekretarz Młodzieżowej Rady Gminy Walce;
31. Maria Żmija – Glombik – Przewodnicząca Związku Śląskich Kobiet;

§ 2. 1. Zadaniem Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju jest przygotowanie projektu dokumentu Strategii, a w szczególności udział w spotkaniach i warsztatach mających na celu określenie: 1) problemów rozwoju,
2) wizji i misji oraz celów strategicznych,
3) celów operacyjnych, zadań, programów,
4) systemu realizacji i ram finansowych,
5) systemu monitorowania realizacji założonych celów.

§ 3. W czasie prac Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju mogą w nich brać udział niezbędni eksperci i specjaliści oraz osoby spoza składu, w szczególności reprezentujące istotnych dla rozwoju Gminy partnerów społeczno-gospodarczych, zaproszeni do współpracy przez Przewodniczącego Zespołu.
§ 4. Opracowany projekt Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030 podlegać będzie zatwierdzeniu w drodze odrębnej uchwały, przez Radę Gminy Walce. Z dniem uchwalenia Strategii Rozwoju Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju ulega rozwiązaniu.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza Sekretarz Gminy Walce.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech