Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/342/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni”

UCHWAŁA NR XLIV/342/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego
pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie w 2022 roku pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 125.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy) w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni”. 2. Całkowita spłata pożyczki nastąpi w 2026 roku.
§ 2. 1. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne Gminy Walce, tj. wpływy z podatku od nieruchomości. 2. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel własny in blanco.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIV/342/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni”.pdf (164,84KB)