Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/343/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Walcach”

UCHWAŁA NR XLIV/343/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Walcach”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 51, art. 111 i art. 111a ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2021, poz, 2268), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu wykonywania zadań własnych w zakresie zapewnienia wsparcia mieszkańcom gminy tworzy się z dniem 1 kwietnia 2022 roku ośrodek wsparcia pod nazwą „ Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Walcach”. 2. Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Walcach jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej świadczącą usługi zamieszkiwania w ramach pobytu całodobowego lub dziennego.
3. Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 573) i świadczy usługi w ramach pobytu dziennego lub całodobowego w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych.

§ 2. Łączy się Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach z ośrodkiem wsparcia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Walcach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIV/343/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą „Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Walcach”.pdf (165,06KB)