Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/344/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

UCHWAŁA NR XLIV/344/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), Rada Gminy Walce uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLVII/299/06 Rady Gminy w Walcach z dnia 23 października 2006 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Walcach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIV/344/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach.pdf (263,35KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIV/344/2022.docx (8,71KB)