Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIV/346/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

UCHWAŁA NR XLIV/346/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art.15 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej za uczestniczenie w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w wysokości 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. 2. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej za uczestniczenie w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, lub inne uprawnione podmioty w wysokości 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/244/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLIV/346/2022 Rady Gminy Walce z dnia 24-02-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.pdf (167,33KB)