Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę oleju opałowego lekkiego norma PN-C96024-L1 (zakończony)

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 Numer sprawy 341/17/3/06
I.      Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ulica: Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce
e-mail: Fax: 077- 4660784tel.077- 4660108, 4076070
II.      Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ).
III.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.walce.pl/,  ,   http://www.bip.walce.pl/
Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w dni robocze , odpłatnie ( 20 zł ) w siedzibie zamawiającego , na i piętrze w pokoju nr 14 w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, wtorek-piątek od 7:15 do 15:15
IV.      Określenie przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik zamówień (CPV) : 23122100-9
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju opałowego lekkiego wg PN C96024- L1
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V.      Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI.      Termin wykonania zamówienia: zamówienie winno być wykonane w terminie  od dnia zawarcia umowy do dnia.30 kwietnia 2007 roku
VII Opis warunków udziału w postępowaniu
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
·        nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
·        udokumentują wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich  3 lat, co najmniej jednej dostawy o charakterze i wartości podobnej do przedmiotu zamówienia,
·        spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców według formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie poniższych dokumentów:
1.      oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,
2.      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
3.      decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o nadaniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi ( ustawa Prawo energetyczne Dz.U. 06.89.625)
4.      wykaz zrealizowanego minimum jednego zamówienia w zakresie dostaw na kwotę o wartości nie mniejszej niż 70 000 zł. brutto  oraz załączą dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością,
5.      zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczany olej odpowiadają określonym normom,
6.      wydruk cennika dostawcy z ceną oferowanego oleju na dzień 26 września 2006 roku

VIII.      Informację na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o najniższą cenę
X.      Miejsce i termin składania ofert: Oferty z należy złożyć do dnia 02 października 2006 r. do godz. 1400, w siedzibie Zamawiającego, sekretariat – pokój nr 8 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 14:15 na sali narad pokój nr 1    
XI.      Termin związania ofertą:  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):
PDFzałącznik nr 4 - umowa pdf.pdf (85,75KB)
                                                                                                                                                                      
                                
ZP-341/17/3/06                                                 Walce, 10-10-2006 r
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie 2006/07 dla Urzędu Gminy w Walcach” nr sprawy ZP-341/17/3/06
 
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 Pzp Gmina Walce informuję , że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Dostawcę:
„PETROL” Sp. z o.o. ul. 1 Maja 90 55-080 Kąty Wrocławskie
 
Uzasadnienie wyboru:
Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
W/w dostawca zaoferował najniższą cenę ofertową która wynosi 77 927,50 zl brutto.
Cena ofertowa za 1000 l. oleju wynosi 2226,50 zł brutto
 Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art.91 ust.1 Pz p.
 Środki ochrony prawnej
 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm. ) – dział VI „Środki ochrony prawnej”
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności , do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w termin ie 7 dni od dnia , w którym powzięto lub można powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 
                                                                          Piotr Miczka
 
                                                                      Wójt Gminy Walce
   

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Numer sprawy 341/17/3/06

Walce , 07.11.2006 r.

Dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego lekkiego wg normy PN-C96024- L1
Działając na podstawie art.4a ust.2 Pzp Gmina Walce informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą: „PETROL” Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 90 , 55-080 Kąty Wrocławskie

I.        Nazwa i adres Zamawiającego:
    Gmina Walce
    ulica: Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce                          godz. urzędowania :
    e-mail:                                              poniedziałek     8,00 - 16,00        
     Fax: 077- 4660784                                             wtorek-piątek    7,15 - 15,15
    tel.077- 4660108, 4076070

II.            Osoba upoważniona do kontaktów:
 
   Imię i Nazwisko:  Joachim Kołodziejczyk
    ulica: Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce                        
    e-mail:                                                       
    Fax: 077- 4660784                                              
    tel.077- 4660108, 4076070

III. Uzasadnienie wyboru:

     Wybrany dostawca zaoferował najniższą cenę ofertową  

Piotr Miczka - Wójt Gminy

informację wytworzył(a): Marek Smandzik                  
za treść odpowiada: Joachim Kołodziejczyk
data wytworzenia: 20-09-2006 r. 10-10-2006 r.
I.