Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLV/358/2022 Rady Gminy Walce z dnia 21-03-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLV/358/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/326/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 683.476,62 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 93.219,47 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 776.696,09 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 „Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 „Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku oraz wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2022 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2022 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 „Wydatki budżetu Gminy Walce na 2022 rok obejmujące dotacje”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
8) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Deficyt budżetu w wysokości 2.349.328,16 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.721.632,32 zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 87.377,37 zł, 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 540.117,07 zł, 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 201,40 zł ”;

9) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2.721.632,32 zł, w tym z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, 2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 692.865,32 zł, 3) pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.028.767,00 zł ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLV/358/2022 Rady Gminy Walce z dnia 21-03-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.pdf (2,22MB)

PDFZalacznik1 XLV/358/2022.pdf (287,02KB)

PDFZalacznik2 XLV/358/2022.pdf (366,67KB)

PDFZalacznik3 XLV/358/2022.pdf (252,00KB)

PDFZalacznik4 XLV/358/2022.pdf (270,50KB)

PDFZalacznik5 XLV/358/2022.pdf (265,61KB)

PDFZalacznik6 XLV/358/2022.pdf (363,33KB)

PDFZalacznik7 XLV/358/2022.pdf (295,20KB)