Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/363/2022 Rady Gminy Walce z dnia 07-04-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

UCHWAŁA NR XLVI/363/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLI/326/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 41.854,78 zł – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 374.736,02 zł – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę 332.881,24 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 „Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2022 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
5) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Deficyt budżetu w wysokości 2.682.209,40 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.721.632,32 zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 420.258,61 zł, 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 540.117,07 zł, 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 201,40 zł ”;

6) w § 18 dodaje się punkt 6 o następującym brzmieniu:
6) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/363/2022 Rady Gminy Walce z dnia 07-04-2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.pdf (1,41MB)

PDFZalacznik1 XLVI/363/2022.pdf (287,88KB)

PDFZalacznik2 XLVI/363/2022.pdf (355,18KB)

XLSXZalacznik2 XLVI/363/2022.xlsx (9,91KB)

PDFZalacznik3 XLVI/363/2022.pdf (249,95KB)

XLSXZalacznik3 XLVI/363/2022.xlsx (8,28KB)

PDFZalacznik4 XLVI/363/2022.pdf (364,23KB)

XLSXZalacznik4 XLVI/363/2022.xlsx (14,64KB)