Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/365/2022 Rady Gminy Walce z dnia 07-04-2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2021/2022

UCHWAŁA NR XLVI/365/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art.39 a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1082 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę jednostek paliwa w wysokości:
1) olej napędowy - 7,20 zł/ 1 litr;
2) benzyna bezołowiowa - 6,50 zł/ 1 litr;
3) gaz - 3,60 zł/ 1 litr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/365/2022 Rady Gminy Walce z dnia 07-04-2022 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2021/2022.pdf (160,97KB)