Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVI/367/2022 Rady Gminy Walce z dnia 07-04-2022 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

UCHWAŁA NR XLVI/367/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 7 kwietnia 2022 r.
w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach

Na podstawie art. 43 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 ze zm.) w związku z Decyzją Wójta Gminy Walce nr PP.G.72244-3/05 z dnia 8 listopada 2015 r. w sprawie zmiany decyzji ustanawiającej trwały zarząd uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości wymienione w poniższej tabeli, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawartej na okres 3 lat zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem są te same nieruchomości:

L. p. Obręb Nr mapy Nr działki Powierzchnia działki w ha Powierzchnia do wydzierżawienia w ha Nr Księgi Wieczystej ewidencja gruntów i budynków Rodzaj umowy/okres umowy
1 Walce 5 1001/1 0,2901 0,1204 OP1S/00070895/9 Łąki trwałe klasy III /0,0493 ha/ 3 lata

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

 

PDF   Uchwała Nr XLVI/367/2022 Rady Gminy Walce z dnia 07-04-2022 w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Walce w trwałym zarządzie Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach.pdf (177,84KB)