Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów-Walce (zakończony)

   

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 Numer sprawy 341/12/1/07

I.      Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ulica: Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce
e-mail:
Fax: 077- 4660784
tel.077- 4660108, 4076070

II.      Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ).

III.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.walce.pl/,  http://www.bip.walce.pl/

Ponadto SIWZ można odebrać w dni robocze, odpłatnie w kwocie 10,00 zł  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 w godzinach 9.00 – 14.00

IV.      Określenie przedmiotu zamówienia:

Wspólny Słownik zamówień (CPV) :  74.23.20.00-4

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów – Walce.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.      Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI.      Termin wykonania zamówienia: zamówienie winno być wykonane  w terminie 7 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.

VII.      OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

      posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej lub       prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca  2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz. 1807)

      posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie oraz dysponują potencjałem                     technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej   wykonanie zamówienia;

      nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

      udokumentują wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3      lat, co najmniej dwóch dokumentacji projektowo-kosztorysowych o charakterze i wartości podobnej do przedmiotu zamówienia;                                                               

·      dysponują kadrą  posiadającą odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia  do projektowania w zakresie wymaganym przedmiotem zamówienia tj. uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz uprawnienia elektryczne i drogowe;

·      są członkami właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

·      spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SPOSÓB  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców według formuły: spełnia – nie  spełnia na podstawie poniższych dokumentów:
  1. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
  3. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  4. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykaz musi zawierać co najmniej dwie usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych o charakterze i wartości podobnej do przedmiotu zamówienia. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie;
  5. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu  zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
  6. zaświadczenia z określonym terminem ważności o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, wraz z informacją o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.                                           

VIII.      Informację na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 IX.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o najniższą cenę  – 100 %.

 X.      Miejsce i termin składania ofert: Oferty z należy złożyć do dnia 05 marca 2007 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, sekretariat – pokój nr 9. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30 na sali narad pokój nr 1 (parter).

 XI.      Termin związania  ofertą:  Wykonawca  pozostaje związany  ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

                                                                                                           Wójt  Gminy

                                                                                                  mgr  Bernard Kubata

Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):
PDFSIWZ.pdf (165,84KB)
PDFzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.pdf (66,02KB)
PDFzałącznik nr 2 - oświadczenie.pdf (62,92KB)
PDFzałącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług.pdf (51,27KB)
PDFzałącznik nr 4 -wykaz osób i podmiotów.pdf (57,04KB)
PDFzałącznik nr 5 - projekt umowy.pdf (82,41KB)
JPEGMapka poglądowa w skali 1-25 000.jpeg (582,27KB)


                                                                               Walce, 2007.03.09

 
Numer sprawy: ZP-341/12/1/07
 
 
                                        ZAWIADOMIENIE
         O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie
                      dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji
                      sanitarnej we wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie
                      Rozkochów – Walce.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Gmina Walce informuje, że w prowadzonym postępowaniu  wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:
Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o., Pracownia Projektowa, ul. Oswalda Matei 4, 45-403 Opole.
Uzasadnienie wyboru:
                Jedynym kryterium oceny ofert była cena. W/w wykonawca zaoferował najniższą cenę ofertową.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp.
 
Środki ochrony prawnej:
 
                Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) – Dział VI „Środki ochrony prawnej”.
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
                                                                                                                               
                                                                          Wójt Gminy Walce
                                                                                                                                                                //
                                                                           /-/ Bernard Kubata

                    OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
 
Numer sprawy:  ZP-341/12/1/07
 
Walce, 23.03.2007 r.
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we  wsi Rozkochów wraz z kolektorem na trasie Rozkochów – Walce.
 
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp Gmina Walce informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:
 
Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o., Pracownia Projektowa, ul. Oswalda Matei 4, 45-403 Opole.
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
   Gmina Walce
   ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce
   e-mail:
   tel. 077/4660108, 4076070
   fax: 077/4660784
 
II. Osoba upoważniona do kontaktów:
    
     Jerzy Mikus – kontakt w dniach: poniedziałek – piątek w godz. 8.00 - 15.00
     Tel. 077/4660108 lub 4076070
     Fax: 077/4660784
     E-mail:
 
III. Uzasadnienie wyboru:
 
Oferta w/w wykonawcy spełnia wszystkie warunki Zamawiającego i zawiera  najniższą cenę wykonania przedmiotu zamówienia.
 
                                                            Wójt Gminy Walce
                                                                      Bernard Kubata
                 

 

informację wytworzył(a): Jerzy Mikus
za treść odpowiada: Jerzy Mikus
data wytworzenia:

22-02-2007 r. , 12-03-2007 r. ,

26-03-2007 r