Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIV Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24 lutego 2022 roku

 

Protokół Nr XLIV/2022
  z XLIV Sesji Rady Gminy Walce 
w dniu 24 lutego 2022 roku

 

 XLIV Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 24 lutego 2022 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:03.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

              Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.  

            Przewodniczący obrad powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, że zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

            Przewodniczący obrad stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to pani Gabriela Kubis. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.      

            Imienny wykaz głosowań radnych na XLIV Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

          2. Przedstawienie porządku obrad.

           Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Przewodniczący Rady Gminy pan Mateusz Burczyk złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” i umieszczenie go w punkcie 5 L porządku obrad

           W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 13 radnych przy 1 głosie przeciwnym i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” poprzez umieszczenie go w punkcie 5l porządku obrad.

          W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach na której został ustanowiony trwały zarząd i umieszczenie go punkcie 5M porządku obrad.

          W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach na której został ustanowiony trwały zarząd poprzez umieszczenie go punkcie 5M porządku obrad.

         Następnie Przewodniczący Rady złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/174/2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce” i umieszczenie go  punkcie 5 N  porządku obrad.

          W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XX/174/2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce” poprzez umieszczenie go  punkcie 5 N  porządku obrad.

        W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/196/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce – etap II” i umieszczenie go w punkcie 5 O porządku obrad.

                  W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXII/196/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce – etap II” poprzez umieszczenie go w punkcie 5 O porządku obrad.

                 Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały chwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/241/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” i umieszczenie go w punkcie 5 P porządku obrad.

                  W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/241/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach” poprzez umieszczenie go w punkcie 5 P porządku obrad.

                W dalszej kolejności pan Mateusz Burczyk złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Walce w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej” i umieszczenie go punkcie 5Q porządku obrad.
               W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Walce w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej” poprzez umieszczenie go w punkcie 5Q porządku obrad.       
              Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę” oraz umieszczenie go punkcie 5R porządku obrad.

            W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę” poprzez umieszczenie go punkcie 5R porządku obrad.

Rada Gminy Walce obradowała na XLIV Sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

   a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;

   b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

   c)  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn.  

      „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni";

   d)  utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą " Centrum

        Opiekuńczo -Mieszkalne w Walcach";

   e)  statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach;

   f)  ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach;

   g) ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych

       uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

   h) zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w

       sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce;

    i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

        bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2022 roku;

    j) zmiany uchwały nr XLI/327/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w

       sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku

       zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2022

       roku;

    k) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

        oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Walce;

    l) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”;

   m) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach na której został ustanowiony trwały zarząd;

   n) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce”;

  o)  zmieniającej uchwałę nr XXII/196/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce – etap II”;

p) zmieniającej uchwałę nr XXVIII/241/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”;

q) przyjęcia „Apelu Rady Gminy Walce w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej”;

r) przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”.

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

      Przewodniczący obrad poinformował, iż protokół z XLIII sesji Rady Gminy Walce został przekazany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz że nie ma uwag do jego treści.

      Następnie przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Walce.
      W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XLIII sesji Rady Gminy Walce.

   4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

      Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 28.01.2021 r. do 24.02.               2022 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)  zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLIV/340/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLIV/341/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c)  zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn.  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni ";

       Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce oraz zapytał, czy są pytania do projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLIV/342/2022 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację zadania pn.  „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Straduni.

d)  utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą " Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne w Walcach”;   

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLIV/343/2022 w utworzenia na terenie Gminy Walce ośrodka wsparcia pod nazwą " Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne w Walcach.    

 

   e)  statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach;

         Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

         Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLIV/344/2022 w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach.

   f)  ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach;

         Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

         Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

        W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLIV/345/2022 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Publiczny Żłobek w Walcach.

   g) ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych

       uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

         Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

         Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

        W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLIV/346/2022  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych

       uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

h) zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. w

     sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

         Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

        W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLIV/347/2022 zmieniająca uchwałę nr X/76/2015 Rady Gminy Walce z dnia 18 listopada 2015 r. sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce.

i) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2022 roku;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

         Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

        W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLIV/348/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Walce w 2022 roku.

j) zmiany uchwały nr XLI/327/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w

   sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku

   zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2022

   roku;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

         Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

        W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLIV/349/2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/327/2021 Rady Gminy Walce z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn-Koźle w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Walce w 2022 roku.

 k) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Walce;

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

        Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

     W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLIV/350/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Walce.

    l) wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

       Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

        W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLIV/351/2022 w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach na której został ustanowiony trwały zarząd

     Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji panu Józefowi Reinhard, który przedstawił sprawozdanie z pracy komisji w 2021 roku.

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał, czy ktoś chce zabrać głos.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę nr XLIV/352/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 1001/1 i 1002/2 w Walcach na której został ustanowiony trwały zarząd.

f) zmieniającej uchwałę nr XX/174/2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce”

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz przekazał, że została wydana opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w tej sprawie.

     Zapytał również, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLIV/352/2022 zmieniającej uchwałę nr XX/174/2020 Rady Gminy Walce z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice – etap I wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce”.

g) zmieniającej uchwałę nr XXII/196/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce – etap II”.

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365.

     Zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLIV/354/2022 zmieniającej uchwałę nr XXII/196/2020 Rady Gminy Walce z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszowice wraz z tranzytową siecią kanalizacji sanitarnej Dobieszowice-Walce – etap II”.

h) zmieniającej uchwałę nr XXVIII/241/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365.

     Zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLIV/355/2022 zmieniającej uchwałę nr XXVIII/241/2020 Rady Gminy Walce z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach”.

i)  przyjęcia „Apelu Rady Gminy Walce w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej”

       Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365.

     Zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLIV/356/2022 w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Walce w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej”.

j) w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”

      Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365.

     Zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

      Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod   głosowanie.  

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła nr XLIV/357/2022 w sprawie przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”.

 

6. Interpelacje, zapytania.

      Nikt z radnych nie zabrał głosu.

7. Wolne wnioski i informacje.

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

8. Zamknięcie sesji.

      Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad XLIV sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:38.

      Na tym protokół zakończono.        

 

     Protokół sporządziła                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

      

        Sabina Schady                                                                               Mateusz Burczyk