Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2022 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 

Informacja w sprawie możliwości uzyskania dotacji celowej w 2022 roku z budżetu Gminy Walce z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 

 

Wójt Gminy Walce podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce w 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, tj. na konserwację urządzeń melioracyjnych, przez spółki wodne działające na terenie Gminy Walce.

Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Walce na rzecz spółek wodnych, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania określa uchwała nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. pod poz. 358.

Kwota przeznaczona w budżecie Gminy Walce na pomoc finansową dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracyjnych wynosi 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąttysięcyzłotych00/100)                     i określona została w załączniku nr 5 do uchwały nr XLIV/340/2022 Rady Gminy Walce
z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022r. poz. 746).

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej według wzoru załączonego poniżej należy składać
w terminie do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 1500. Wnioski należy składać w formie pisemnej,                w sekretariacie Urzędu Gminy w Walcach lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce (liczy się data wpływu do Urzędu). Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie               z napisem: „Dotacja dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2022 roku”, oznaczonej pieczątką spółki wodnej. Wnioski otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski kompletne i nie zawierające uchybień formalnych zostaną rozpatrzone w terminie                  do 21 dni od daty wpływu.

Informacja o przyznanych dotacjach zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach.

 

 

 

 

 

                           Wójt Gminy Walce

 

     Marek Śmiech

 

 

PDFUchwała nr XXII.144.2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r.pdf (169,46KB)

PDFZarządzenie.Or.0050.71.2022.2022-06-06.pdf (214,88KB)

 

Załączniki:

  1. uchwała nr XXII/144/2012 Rady Gminy Walce z dnia 12 grudnia 2012 r.,   
  2. Zarządzenie nr Or.0050.71.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 6 czerwca 2022r. (wniosek o udzielenie pomocy finansowej)