Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu (przetarg unieważniony)

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 Numer sprawy: ZP- 341/4/7/07
I.      Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Walce
ulica: Mickiewicza 18, 47 – 344 Walce
e-mail:
Fax: 077- 4660784
tel.077- 4660108, 4076070
II.      Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami ).
III.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.walce.pl/,  http://www.bip.walce.pl/
Ponadto SIWZ można odebrać w dni robocze, odpłatnie w kwocie 10,00 zł  w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12 w godzinach 9.00 – 14.00
IV.      Określenie przedmiotu zamówienia:
Wspólny Słownik zamówień (CPV) : 45233124-4 Drogi dojazdowe
Przedmiotem zamówienia jest  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brożcu, na długości 1151,0 m i szerokości śr. 4,3 m.
Zakres robót obejmuje:
- korytowanie o średniej głębokości 20 cm;
- kruszenie gruzu betonowego (rozbiórkowego);
- ułożenie dolnej warstwy z pokruszonego gruzu o frakcji 0-63 mm, grubości 15 cm;
- ułożenie górnej warstwy z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm, grubości 7 cm;
- wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami
   kamiennymi;
- wykonanie wjazdów na pola o szerokości 4,0 m, wyokrąglonych łukami o promie-
 niach R=3 m, do granicy działki drogi;
- wyrównanie poboczy i obsianie trawą;
- posadzenie wzdłuż drogi, po obu stronach, jednego rzędu drzew liściastych (lipa),
 w odstępach co 5-6 m.
Zakres robót szczegółowo określony jest w przedmiarach robót (załącznik nr 7 do SIWZ) i opisany w dokumentacji projektowej (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9 do SIWZ).
Składowanie nadmiaru ziemi z urobku nastąpi nieodpłatnie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, na odległość do 1,5 km.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V.      Oferty wariantowe:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI.      Termin wykonania zamówienia: zamówienie winno być wykonane w terminie 1,5 miesiąca, licząc od dnia zawarcia umowy.
VII.      OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
                ●   posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej lub          
                     prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
                     2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz. 1807)
                 ●   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
                     technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
                                                                       - 2 -
 
                 ●   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
                     wykonanie zamówienia;
    nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają wymogi art.         22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
   udokumentują wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 5         lat, co najmniej dwóch robót budowlanych o charakterze i wartości
      podobnej do przedmiotu zamówienia;                                                              
·        dysponują kadrą  z uprawnieniami budowlanymi w specjalności drogowej;
·        posiadają środki finansowe (własne lub w ramach linii kredytowej) w wysokości rzeczywistej nie mniejszej niż 75 % zaoferowanej przez siebie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;
·        posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
·        spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców według formuły: spełnia – nie spełnia na podstawie poniższych dokumentów:
  1. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,
  2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);
  3. aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  4. wykaz  wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykaz musi zawierać co najmniej dwie roboty budowlane o
                                       - 3 -
charakterze i wartości podobnej do przedmiotu zamówienia. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane należycie;
  1. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca;
  1. wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu  zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia oraz uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności;
  2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  3. polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
VIII.      Informację na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
IX.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o najniższą cenę – 100 %.
 
X.      Miejsce i termin składania ofert: Oferty z należy złożyć do dnia 25.04.2007 r.  do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, sekretariat – pokój nr 9. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:30 na sali narad pokój nr   1 (parter).
    
XI.      Termin związania ofertą:  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
Dokumenty do pobrania (w formacie PDF):
PDFzałącznik nr 6 - wykaz narzędzi i urządzeń.pdf (49,12KB)
PDFzałącznik nr 7 - przedmiar robót.pdf (54,70KB)
PDFzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 1.pdf (34,09KB)
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 2.jpeg (351,05KB)
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 3.jpeg (354,74KB)
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 4.jpeg (399,29KB)
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 5.jpeg (446,12KB)
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 6.jpeg (518,69KB)
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 7.jpeg (359,70KB)
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 8.jpeg (362,61KB)
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 9.jpeg (425,19KB)
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 10.jpeg (359,58KB)
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 11.jpeg (385,26KB)
JPEGzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 12.jpeg (391,11KB)
PDFzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 13.pdf (35,82KB)
PDFzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 14.pdf (16,23KB)
PDFzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 15.pdf (54,03KB)
PDFzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 16.pdf (66,71KB)
PDFzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 17.pdf (273,80KB)
PDFzałącznik nr 8 -Dokumentacja projektowa 18.pdf (35,25KB)
PDFzałącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne.pdf (262,61KB)
PDFUnieważnienie postępowania.pdf (55,19KB)
  
                                                          Wójt Gminy Walce
                                                    mgr    Bernard Kubata 

                                                                         
                                                                                                


informację wytworzył(a): Jerzy Mikus
za treść odpowiada: Jerzy Mikus
data wytworzenia: 04-04-2007 r.
02-05-2007 r.