Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydata na stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Walcach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Walce na stanowisko

ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18 47‑344 Walce, do zatrudnienia na:

stanowisko ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa

w Urzędzie Gminy w Walcach

 

została wybrana Pani Dominika Zdonek

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna w wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych stwierdziła, że kandydatka spełniła wymagania niezbędne oraz dodatkowe  określone w ogłoszeniu. Ponadto w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiła wysoki poziom przygotowania merytorycznego i wykazała się doświadczeniem oraz znajomością zagadnień z obszaru merytorycznego, niezbędnego na w/w stanowisku.

                                                                                                                                                            

          Wójt Gminy Walce

              Marek Śmiech

                                                                                                         

                                                                                                                       

Walce, dnia 28 lipca 2022 r.                         


                                                                        

 

 

WÓJT GMINY WALCE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA STANOWISKO

 ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Walcach

 

I. Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

II. Wymiar zatrudnienia

1 osoba – 1 etat

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.530);
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Wykształcenie wyższe;
 7. Staż pracy - minimum 5 letni staż pracy;
 8. Znajomość przepisów prawnych: ustawa  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,  stawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, ustawa mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. Obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
 2. Systematyczność, punktualność, dyspozycyjność;
 3. Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 4. Umiejętność analizy i syntezy informacji, zdolność perspektywicznego myślenia
 5. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 6. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 7. Preferowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach administracji publicznej.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i   porządku w gminach;

2. Zapewnienie prawidłowego poziomu usług w obiektach gminnych, w tym:

    1) zaopatrzenie w wodę i kanalizację;

    2) gospodarka odpadami stałymi,

    3) utrzymanie czystości i właściwego stanu sanitarnego;

    4) zaopatrzenie w energię elektryczną;

    5) dostawa ciepła;

 1. Przygotowanie i rejestracja umów najmu lokali, naliczanie czynszów;
 2. Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania uprawnień osób ubiegających się w najem lokali mieszkalnych;
 3. Prowadzenie spraw związanych z budową, remontem i utrzymaniem przystanków autobusowych;
 4. Utrzymywanie przejezdności dróg gminnych i lokalnych, w szczególności w okresie zimowym;
 5. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu nieużywanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia wykonawczego;

8. Nadzór nad dostawą energii elektrycznej oraz eksploatacją i konserwacją urządzeń;

9. Planowanie oraz realizacja spraw związanych z  oświetleniem miejsc publicznych oraz dróg znajdujących się na terenie gminy;

10. Realizacja zadań Gminy zgodnie z ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

 1. Sporządzanie ;
 2. Sporządzanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia, nad którym znęcają się właściciele lub opiekunowie;
 3. Egzekwowanie od właściciela zwłok zwierzęcych, obowiązku dostarczenia zwłok przedmiotom zajmującym się zbieraniem i przetwarzaniem zwłok na grzebowisko – zgodnie z ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 4. Wykonywanie zadań z zakresu szacowania strat powstałych w wyniku oprysków chemicznych oraz innych zdarzeń;
 5. Zwalczanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie (powódź, susza);
 6. Organizacja pracy i nadzór nad osobami skierowanymi do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne;
 7. Współdziałanie z organami statystyki w zakresie opracowywania i przeprowadzania spisów rolnych, szacunków, planów;
 8. Prowadzenie spraw związanych z wyborami do Izby Rolniczej w Opolu;
 9. Współpraca z Kasą Rolniczego ubezpieczenia Rolników, Izbą Rolnicza oraz innymi instytucjami w sprawach dot. rolnictwa.

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1. Wymiar czasu: 1 etatu,

2. Miejsce pracy: praca na miejscu, w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18.

3. Stanowisko pracy:

a) stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej z obsługa komputera oraz urządzeń biurowych;

b) rodzaj pracy: praca przy komputerze.

 

VII. Wymagane dokumenty:
1.    Podpisany list motywacyjny oraz podpisane CV z informacjami o wykształceniu i opisem
       dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

2.    Oryginał kwestionariusza osobowego.

3.    Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z
       pełni praw publicznych.

4.    Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
5.    Potwierdzone   kserokopie   dokumentów   i   świadectw   potwierdzających
       wykształcenie kandydata, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.
6.    Potwierdzone kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy).
7.    Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
8.    Oświadczenie kandydata że niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9.    Oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
10.  Wszystkie  kserokopie muszą mieć potwierdzenie „za  zgodność  z oryginałem”, 
       data i  czytelny  podpis  kandydata,  dokumenty  oryginalne  muszą  być  opatrzone
       własnoręcznym podpisem kandydata.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1.    Termin 21 lipca 2022 r. do godz. 15:15.
2.    Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy –  ds. gospodarki komunalnej i rolnictwa” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu do urzędu).
3.    Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4.    W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy.

IX. Inne informacje:

1. Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

2. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną poinformowani  telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszcza na stronie BIP Urzędu Gminy w Walcach oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%;

 

Walce, dnia 11 lipca 2022 r.                                                                    
                                                                                                                       
                                                                                                            Wójt Gminy Walce

                                                                                                               Marek Śmiech 


RTFkwestionariusz-osobowy-1.rtf (57,02KB)
DOCXoswiadczenie-kandydata-1.docx (13,81KB)
DOCXoswiadczenie-wraz-klauzula-informacyjna.docx (17,69KB)