Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ćwiercie” na działkach 75/1, 75/2, 98, 99, 101, 114, 138, 154/2, 122 obręb Ćwiercie i działkach 428, 499

     WÓJT GMINY

          WALCE

 

G.PP.6733.1.2022.WLN                                                                             Walce, 13.10.2022 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1, 49 i 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2022, poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (t.j. Dz.U. 2022, poz. 503)

Zawiadamiam

o wydaniu w dniu 13.10.2022r decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ćwiercie” na działkach 75/1, 75/2, 98, 99, 101, 114, 138, 154/2, 122 obręb Ćwiercie i działkach 428, 499 – obręb Zabierzów.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, pok. 14  w godzinach pracy urzędu.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Walce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).                                                                                

                                                                                               Wójt Gminy Walce

                                                                                                  Marek Śmiech

                                   

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

1.umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,

2.umieszczenie na stronie internetowej www.bip.walce.pl,

3.umieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Ćwiercie i Zabierzów