Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach ogłasza nabór na stanowiska pracy: Pracownik gospodarczy/Kierowca

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach 
ogłasza nabór na stanowiska pracy: Pracownik gospodarczy/Kierowca

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania w pełni z praw publicznych.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Prawo jazdy kategorii B.
 1. Wymagania dodatkowe, które są mile widziane:
 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownik gospodarczy/kierowca.
 2. Odpowiedzialność za powierzone zadania.
 3. Komunikatywność, życzliwy stosunek i otwartość na potrzeby drugiego człowieka.
 4. Wysoka kultura osobista, cierpliwość i umiejętność panowania nad emocjami.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Samodzielność w realizacji powierzonych zadań.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynku i w jego otoczeniu.
 2. Wykonywanie prac konserwacyjnych.
 3. Dobieranie maszyn, urządzeń i narzędzi do realizacji powierzonych zadań gospodarczych i naprawczych.
 4. W okresie zimowym: odśnieżanie i usuwanie lodu z ciągów komunikacyjnych, a także posypywanie ich solą i piaskiem.
 5. Utrzymywanie w należytym stanie sprzętu technicznego służącego do utrzymania porządku.
 6. Odczytywanie wskazań urządzeń kotłowniczych, liczników prądu, gazu i wody.
 7. Wykonywanie prostych napraw.
 8. Sprawdzanie działania aparatury kotłowniczej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej oraz urządzeń znajdujących się w budynkach.
 9. Pielęgnowanie zieleni.
 10. Nawożenie i podlewanie roślin.
 11. Cięcie żywopłotów.
 12. Zabezpieczanie roślin przed mrozami.
 13. Konserwacja wykorzystywanego sprzętu technicznego m.in. do pielęgnacji trawników, rabat, żywopłotów, drzew i krzewów.
 14. Sprawdzanie stanu technicznego samochodu do przewozu osób, tj.: prawidłowości działania sygnału dźwiękowego, kierunkowskazów, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, hamulców, stanu ogumienia, wyposażenia samochodu w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę oraz w apteczkę pierwszej pomocy.
 15. Przygotowywanie kierowcy i pasażerów do jazdy, tj.: ustawianie fotela kierowcy, ustawianie lusterek, zapięcie pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów.
 16. Dbanie o bezpieczeństwo własne, przewożonych pasażerów oraz użytkowników drogi przez rygorystyczne przestrzeganie "Prawa o ruchu drogowym", ze szczególnym zwracaniem uwagi na przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, warunki jazdy, stan techniczny pojazdu.
 17. Wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanego pojazdu.
 18. Utrzymywanie pojazdu w dobrym stanie technicznym, aby korzystanie z niego nie zakłócało spokoju publicznego przez nadmierny hałas, nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym poziom określony w przepisach szczegółowych, nie powodowało niszczenia drogi.
 19. Usuwanie usterek pojazdu samochodowego, powstałych podczas jazdy, np.: wymiana uszkodzonego koła, przepalonej żarówki, paska klinowego, bezpieczników, z zachowaniem wymogów bhp i ppoż.
 20. Udzielanie pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych.
 21. Przestrzeganie stosowania odpowiednich przerw podczas długotrwałej jazdy.
 22. Zabezpieczanie pojazdu przed kradzieżą, uruchomieniem i użytkowaniem przez osoby nieupoważnione.
 23. Przekazywanie pojazdów do badań technicznych we właściwym terminie, terminowe opłacanie składek OC.
 24. Prowadzenie pojazdów zgodnie z uprawnieniami potwierdzonymi w prawie jazdy (kategoria B).
 25. Inne zadania zlecone przez Przełożonego

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Stanowisko:  Pracownik gospodarczy/Kierowca.
 2. Tryb pracy: praca na ½ etatu, w godzinach porannych i popołudniowych.
 3. Umowa o pracę na okres próbny do 3 miesięcy, następnie jednego roku, po tym okresie zatrudnienie na czas nieokreślony.
 4. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Zamkowa 87, 47-344 Walce.
 5. Termin zatrudnienia: listopad 2022 r.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Życiorys, zawierający informacje, o których mowa w artykule 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy(t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) – imię(imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania(adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy;
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 6. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 7. Ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc pracy;
 8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenie, należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Po upływie 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o naborze, dokumenty kandydatów zostaną protokolarnie zniszczone.

 

  

 1. Informacje dodatkowe:

Klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Rodzinie w Walcach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanym RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach z siedzibą w Walcach, Ul. Zamkowa 87, reprezentowany przez Kierownika OPS.
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach ma wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych, z którym możliwy jest kontakt: e­-mail:  , tel. 774660660.
 3. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz zgody kandydata.
 4. Odbiorcą danych osobowych kandydata będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Walach.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych kandydata innym odbiorcom, ani do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 7 miesięcy, liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
 7. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez kandydata danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy. Kandydat jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie kandydata do prowadzonego naboru.
 10. W oparciu o dane osobowe kandydata Administrator nie będzie wobec niego podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych w języku polskim osobiście w siedzibie OPS w  godzinach 8001500 lub przesłać pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach,  47 – 344 Walce, Ul. Zamkowa 87.

Osoby spełniające wymagania formalne, określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych, nie będą informowane.

                                                                                                                    

Walce, 14 października 2022 r.

                                                                                                               

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy

    Społecznej w Walcach

     Sylwester Klimowicz

 

Załączniki:

DOCKwestionariusz osobowy.doc (57,50KB)

DOCOświadczenie kierowca.doc (26,50KB)