Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr or.120.3.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 19-01-2022 w sprawie upoważnienia pracowników gminy do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 202 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r.o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2188) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważniam Panią Dominikę Drescher – Podinspektora ds. obsługi kasy i windykacji Urzędu Gminy w Walcach, do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2. W zakresie czynności, o których mowa w ust. 1, upoważniam pracownika do umieszczania na oryginałach faktur VAT dołączonych do wniosku o zwrot podatku, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego adnotacji o następującej treści: „przyjęto w dniu ...... do zwrotu części podatku akcyzowego”.
3. Upoważniam pracownika do potwierdzania kserokopii faktur VAT, które stanowią dowód zakupu oleju napędowego „za zgodność z oryginałem”.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr Or.120.7.2021 Wójta Gminy Walce z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia pracowników gminy do wykonywania czynności związanych z przyjmowaniem wniosków o zwrot podatku akcyzowego
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech