Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.120.22.2022 Rady Gminy Walce z dnia 13-05-2022 w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 6 ust. 2 pkt. 4, art. 9a ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 ) oraz pkt 2 Załącznika do uchwały Nr XXII/198/2020 Rady Gminy w Walcach z dnia 27 lipca 2020 r. r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zarządzam, co następuje :

§ 1. Ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach powołanego zarządzeniem Nr Or.120.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach odwołuje się:
1. Ireneusza Kurek – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.

§ 2. Do składu Komisji powołuje się:
1. Joannę Daszkiewicz – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.

§ 3. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1 i § 2 wchodzą następujące osoby:
1. Sylwester Klimowicz – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach;
2. Diana Drapała – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach;
3. Marzena Brzozowska – przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach;
4. Regina Pander – przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach;
5. Anna Wollny – przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Walcach;
6. Henryk Drescher – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Straduni;
7. Katarzyna Kopacz – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Walcach;
8. Danuta Koziołek – przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Brożcu;
9. Konrad Stafin – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach;
10. Joanna Daszkiewicz – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach;
11. Urszula Marks – przedstawiciel Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu, Stacja Caritas Brożec;
12. Ewelina Filipowska – przedstawiciel Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu, Stacja Caritas Brożec;
13. Patrycja Segrodnik – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Strzelcach Opolskich;
14. Monika Zuchewicz – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Strzelcach Opolskich;
15. Aleksandra Muszyńska – przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach.
§ 5. Traci moc zarządzenie Nr Or.120.8.2022 Wójta Gminy Walce z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech