Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Rozkochowie dz. 756

Zarządzenie Nr Or.0050.156.2022

Wójta Gminy Walce z dnia 09-11-2022

w sprawie ogłoszenia  I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 poz. 559 j.t. ze zm./ oraz art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 j.t. ze zm./, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 j.t. ze zm./ oraz uchwały Rady Gminy Walce Nr XVIII/161/2020 z dnia 11 marca 2020 roku, Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje:

§ 1. Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
§ 2. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walce, na tablicy ogłoszeń wsi Rozkochów, w prasie oraz na stronie internetowej urzędu Gminy Walce i na stronie podmiotowej w BIP.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.156.2022.docx (10,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.156.2022 Wójta Gminy Walce z dn. 09.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczony _działka 756 Rozkochów.pdf (253,89KB)

DOCoświadczenie do przetargu_nieruchomość.doc (25,50KB)

DOCXOświadczenie o przetwarzaniu danych_zgody na publikację.docx (17,42KB)

DOCzgoda dla współmałżonka.docx.doc (25,50KB)