Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydatów na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2023 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały Nr LV/425/2022 Rady Gminy Walce z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na 2023 rok.
§ 2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji publikuje się poprzez:
1) umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Informacje szczegółowe, dotyczące warunków naboru określa ogłoszenie o naborze, będące załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Marek Śmiech

 

 

UZASADNIENIE

 

 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.172.2022.docx (7,18KB)


DOCFormularz_zgloszeniowy_kandydata_do_komisji_konkursowej.doc (49,00KB)