Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LIV/420/2022 Rady Gminy Walce z dnia 23-11-2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030

UCHWAŁA NR LIV/420/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030

Na podstawie art. 10f ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) w związku z art. 3 pkt 3 i art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r., poz. 1057 i z 2022 r., poz. 1079), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr LIV4202022 Rady Gminy Walce z dnia 23-11-2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Walce na lata 2022-2030.pdf (6,13MB)

PDFZalacznik1 LIV4202022.pdf (5,73MB)