Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LII Sesja Rady Gminy Walce w dniu 28 września 2022 roku

Protokół Nr LII/2022

z LII Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 28 września 2022 roku

 

LII Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 28 września 2022 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:02.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność oraz stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. W sesji nie uczestniczył radny Robert Jurczyk. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Imienny wykaz głosowań radnych na LII Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Przewodniczący Rady złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i umieszczenie go w punkcie 5 p porządku obrad.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu poprzez umieszczenie  go w            punkcie 5p porządku obrad.

Radni nie wnieśli więcej uwag do porządku obrad.

Rada Gminy Walce obradowała na LII Sesji  według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce,
  c) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie;
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce,
  e) zmieniająca uchwałę nr XLV/360/2022 Rady Gminy Walce z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  f) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grocholub
  g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok,
  h) przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Walce na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029
  i) przedłużenia umowy najmu
  j) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walce, działki nr 321 w Rozkochowie
  k) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach
  l) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2024
  m) zmiany regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce,
  n) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2022/2023,
  o) wniosku z dnia 23 czerwca 2022 roku,
  p) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z XLIX sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z XLIX sesji.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z L sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z L sesji.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z LI sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LI sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 29.06.2022 r. do 28.09.2022 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

     5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/400/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/401/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie
Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
 Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/402/2022 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie.

d) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/403/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie gminy Walce.

Radny Paweł Król wyłączył się z głosowania nad projektem powyższej uchwały.

e) zmieniająca uchwałę nr XLV/360/2022 Rady Gminy Walce z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/404/2022 zmieniającą uchwałę nr XLV/360/2022 Rady Gminy Walce z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w Walcach łączącej drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

f) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grocholub"

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/405/2022 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grocholub".

g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/406/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

h) przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Walce na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029"

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/407/2022 w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla Gminy Walce na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029."

i) przedłużenia umowy najmu

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/408/2022 w sprawie przedłużenia umowy najmu.

j) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walce, działki nr 321 w Rozkochowie

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/409/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Walce, działki nr 321 w Rozkochowie.

k) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/410/2022 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach.

l) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2024

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/411/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2024.

m) zmiany regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzeni dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/412/2022 w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzeni dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Walce.

n) określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/413/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Walce na rok szkolny 2022/2023.

o) wniosku z dnia 23 czerwca 2022 roku

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/414/2022 w sprawie wniosku z dnia 23 czerwca 2022 roku.

m) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LII/415/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.

6. Interpelacje i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż nie wpłynęła pisemna interpelacja bądź zapytanie.

7. Wolne wnioski i informacje.

Nikt z obecnych nie zabrał głosu.

8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LII sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:39.

Na tym protokół zakończono.

 

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                   Mateusz Burczyk