Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 28 października 2022 roku

Protokół Nr LIII/2022

z LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 28 października 2022 roku

LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 28 października 2022 roku.
Sesja rozpoczęła się o godzinie 15:30.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność oraz stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 13 radnych na ustawowy skład rady 15    radnych. W sesji nie uczestniczyli radni Robert Jurczyk oraz Dawid Dudek.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Imienny wykaz głosowań radnych na LIII Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Rada Gminy Walce obradowała na LIII sesji według następującego porządku obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;
  b) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Walce w roku szkolnym 2022/2023;
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
  d) przedłużenia umowy najmu
 4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 5. Zamknięcie sesji.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LIII/416/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.

b) określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Walce w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LIII/417/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Walce w roku szkolnym 2022/2023.

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LIII/418/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

d) przedłużenia umowy najmu

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LIII/419/2022 w sprawie przedłużenia umowy najmu.

4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił analizę oświadczeń majątkowych radnych.
Analiza stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady odczytał również analizę oświadczeń majątkowych kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz zastępcy wójta, sekretarza i skarbnika przygotowaną przez Wójta.
Analiza stanowi załącznik do protokołu.

5. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LIII sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 15:38.

Na tym protokół zakończono.

 

                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                          Mateusz Burczyk