Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LVII/437/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2022 w sprawie nadania nazwy ulicy

UCHWAŁA NR LVII/437/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się ulicy w miejscowości Dobieszowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze 32 i numerze 31/5, obie z mapy 1 nazwę: Leśna . 2. Położenie ulicy przedstawiono na wyrysie z mapy ewidencyjnej stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

 

PDF   Uchwała Nr LVII4372022 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2022 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf (1,81MB)

DOCXZałącznik nr 1 LVII4372022.docx (2,14MB)