Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

G.PP. 6733.2.4.2022

                                                                      Walce, dnia 30.01.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rozkochów – Zabierzów”.

Informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez zapoznanie się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ewentualne uwagi i wnioski należy złożyć na piśmie w Urzędzie Gminy Walce, ul. Mickiewicza 18 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia tj. 30.01.2023-13.02.2023r.

 

                                                                                  

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech