Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LV Sesja Rady Gminy Walce w dniu 30 listopada 2022 roku

Protokół Nr LV/2022

z LV Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 30 listopada 2022 roku

LV Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 30 listopada 2022 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:01.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność oraz stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 15 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Imienny wykaz głosowań radnych na LV Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Przewodniczący Rady złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniosku o ustanowienie składki inwestycyjnej na pokrycie części kosztów realizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Walce oraz umieszczenie go w punkcie 5h porządku obrad.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie wniosku o ustanowienie składki inwestycyjnej na pokrycie części kosztów realizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Walce poprzez umieszczenie go w punkcie 5h porządku obrad.

Rada Gminy Walce obradowała na LV Sesji  według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok;

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

c) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

d) uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2022-2037

e) przyjęcia " Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"

f) zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego Gminy Zdzieszowice z Gminą Walce

h) wniosku o ustanowienie składki inwestycyjnej na pokrycie części kosztów realizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Walce

6. Interpelacje, zapytania.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie sesji.

  1. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z LII sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LII sesji.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z LIII sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LIII sesji.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z LIV sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LIV sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 29.09.2022 r. do 30.11.2022 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

      5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok

     Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LV/421/2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2022 rok.

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LV/422/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LV/423/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.

d) uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2022-2037

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LV/424/2022 w sprawie uchwalenia Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Walce na lata 2022-2037.

e) przyjęcia " Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok"

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LV/425/2022 w sprawie przyjęcia " Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok".

f) zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LV/426/2022 w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego Gminy Zdzieszowice z Gminą Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LV/427/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego Gminy Zdzieszowice z Gminą Walce.

h) wniosku o ustanowienie składki inwestycyjnej na pokrycie części kosztów realizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 15 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LV/428/2022 w sprawie wniosku o ustanowienie składki inwestycyjnej na pokrycie części kosztów realizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Walce.

6. Interpelacje i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż nie wpłynęła pisemna interpelacja bądź zapytanie.

7. Wolne wnioski i informacje.

Radny Tomasz Banaś zapytał o budowę drogi w Ćwierciach w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 0 z w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ćwiercie” oraz o zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce-Dobieszowice”.

Przewodniczący Rady poinformował, iż zostanie wysłane pismo w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LV sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:26.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządziła                                                            Przewodniczący Rady Gminy

   Sabina Schady                                                                         Mateusz Burczyk