Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem

Zarządzenie Nr Or.0050.22.2023

Wójta Gminy Walce z dnia 07-02-2023

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Walce numer Nr LVIII/447/2023 z dnia 06 lutego 2023 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam w najem na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem będzie ta sama nieruchomość.
§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszeniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu oraz podmiotowym BIP.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech


 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.22.2023.docx (8,11KB)

PDFDOC010323-006.pdf (933,79KB)