Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.005.55.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 03-04-2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2023 roku

Na podstawie art. 5 ust 4, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571). zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek, nauka, edukacja, oświata i wychowanie w 2023 roku.
§ 2. Ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
1) umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


PDFZarządzenie Nr OR.0050.55.2023 z dn 3.04.2023 w spr ogł. otwar kon.ofert na real. zadań pub. z zakresu dział. na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek nauka edukacja oświata i wych. w 2023.pdf (255,61KB)

DOCX3_oferta-realizacji-zadania-publicznego-zalacznik-nr-1-4.docx (54,17KB)

DOCX5_sprawozdanie-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik-nr-5.docx (40,68KB)

DOCX7_umowa-o-realizacje-zadania-publicznego-zalacznik-nr-3.docx (58,19KB)