Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 17 lutego 2023 roku

Protokół Nr LIX/2023

z LIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 17 lutego 2023 roku

LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 17 lutego 2023 r.

Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność oraz stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy        13        radnych        na        ustawowy        skład        rady       15        radnych. W      sesji      nie      uczestniczyli      radna      Renat Polok oraz radny Rober Jurczyk.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Imienny wykaz głosowań radnych na LIX Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

Rada Gminy Walce obradowała na LIX sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

c) zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Opolskie Południe sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku

d) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed dniem objęcia tych udziałów prowadziła działalność na terenie Gminy Walce

e) wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku nieruchomości będącej własnością Gminy Walce

f) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O

4. Zamknięcie sesji.

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
    a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LIX/454/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok.

b)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LIX/455/2023 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

c) zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Opolskie Południe sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LIX/456/2023 w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenia kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej, dla lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Opolskie Południe sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku.

d) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed dniem objęcia tych udziałów prowadziła działalność na terenie Gminy Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LIX/457/2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed dniem objęcia tych udziałów prowadziła działalność na terenie Gminy Walce.

e) wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku nieruchomości będącej własnością Gminy Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LIX/458/2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej SIM Opolskie Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która przed dniem objęcia tych udziałów prowadziła działalność na terenie Gminy Walce.

f) ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 13 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LIX/459/2023 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej Nr 107506 O .

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LIX sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:09.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządziła                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

Sabina Schady                                                                                                      Mateusz Burczyk