Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXIV Sesja Rady Gminy Walce - 06.06.2023 r.

Uchwała Nr LXIV/494/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania

Uchwała Nr LXIV/495/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2022 rok

Uchwała Nr LXIV/496/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce

Uchwała Nr LXIV/497/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku

Uchwała Nr LXIV/498/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2022

Uchwała Nr LXIV499/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Uchwała Nr LXIV/500/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Uchwała Nr LXIV/501/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce

Uchwała Nr LXIV/502/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce

Uchwała Nr LXIV/503/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Gminy Walce

Uchwała Nr LXIV/504/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie nadania nazwy ulicy

Uchwała Nr LXIV/505/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce

Uchwała Nr LXIV/506/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Walce

Uchwała Nr LXIV/507/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Uchwała Nr LXIV/508/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadaniajej statutu

Uchwała Nr LXIV/509/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu

Uchwała Nr LXIV/510/2023 Rady Gminy Walce z dnia 06-06-2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia”