Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem

Zarządzenie Nr Or 0050.104.2023

Wójta Gminy Walce z dnia 18-07-2023

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz.344 ze zm.) w wykonaniu uchwały Nr LXV/516/2023 Rady Gminy Walce z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie przedłużenia umów najmu zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam w najem na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości wykazane w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu oraz podmiotowym BIP.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 Or 0050.104.2023.docx (8,29KB)

PDFZarzadzenie OR.0050.104.2023 w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych w najem_dz. 647_6.pdf (226,72KB)