Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu_działki rolne

Zarządzenie Nr OR.0050.129.2023

Wójta Gminy Walce z dnia 05-09-2023

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 roku poz. 40 ze zm./ oraz art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2023 roku poz. 344 ze zm./ oraz uchwały Rady Gminy w Walcach Nr XVIII/161/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami, Wójt Gminy Walce zarządza, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomości wymienione w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej, informacji na stronie internetowej urzędu oraz podmiotowym BIP.
§ 3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu sprzedawanych nieruchomości, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

DOCXZałącznik nr 1 OR.0050.129.2023.docx (10,55KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.129.2023 Wójta Gminy Walce z dn. 05.09.2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedazy_Walce_podpisane.pdf (1,37MB)