Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXIV Sesja Rady Gminy Walce w dniu 6 czerwca 2023 roku

Protokół Nr LXIV/2023

z LXIV Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 6 czerwca 2023 roku

       LXIV Sesja Rady Gminy Walce odbyła się w dniu 6 czerwca 2023 r.  Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:00.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

       Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy 14 radnych na ustawowy skład rady 15 radnych. Nieobecni radni to pani Renata Polok. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

      W sesji uczestniczyła również Sekretarz Gminy pani Ilona Wyciślok, Skarbnik pan Roman Schwarzer, Dyrektor Domu Kultury w Walcach pan Rafał Magosz, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Walcach pani Edyta Garus, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Walcach pan Bernard Gałeczka, Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja pan Tomasz Linek oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walcach pan Sylwester Klimowicz. Na posiedzenie rady przybyli również przedstawiciele Zakładu Aktywności Zawodowej w Kędzierzynie Koźlu, którzy zaprojektowali logo Gminy Walce.
Imienny wykaz głosowań radnych na LXIV Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

2. Przedstawienie porządku obrad.
       Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.
       Pan Mateusz Burczyk złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz umieszczenie go w punkcie 7 K porządku obrad.
        W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych poprzez umieszczenie go w punkcie 7 K porządku obrad.  
        W dalszej kolejności Przewodniczący obrad złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu oraz umieszczenie go w punkcie 7L porządku obrad.
         W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu poprzez umieszczenie go w punkcie 7L porządku obrad.
         Następnie Przewodniczący obrad złożył kolejny wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu oraz umieszczenie go w punkcie 7M porządku obrad.
         W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu poprzez umieszczenie go w punkcie 7M porządku obrad.
         Przewodniczący obrad złożył również wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia" oraz umieszczenie go w punkcie 7N porządku obrad.
          W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia" poprzez umieszczenie go w punkcie 7N porządku obrad.
           Wobec braku dalszych uwag do porządku obrad, Rada Gminy Walce obradowała na LXIV Sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
5. Raport o stanie Gminy Walce za rok 2022.
a. debata nad raportem o stanie Gminy Walce za rok 2022;
b. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania.
6. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej
a. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Walce za rok 2022 oraz informacja o stanie mienia Gminy Walce;
b. sprawozdanie finansowe;
c. opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu;
d. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2022 rok;
e. stanowisko Komisji Rewizyjnej;
f. zapoznanie się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej;
g. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia  skonsolidowanego bilansu Gminy Walce  sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2022;
c. zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;
d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;
e. ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce
f. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce
g. ustanowienia znaku graficznego (logo) Gminy Walce;
h. nadania nazwy ulicy
i. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce
j. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Walce
k. powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
l. zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej rady Gminy Walce i nadania jej statutu;
m. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu
n. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia".
8. Interpelacje, zapytania.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie sesji.

3. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
       Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż zapoznał się z protokołem z LXI sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg.
Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu.
       Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXI sesji Rady Gminy Walce.
       W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LXI sesji Rady Gminy Walce.
        Przewodniczący Rady Gminy poinformował również, iż zapoznał się z protokołem z LXII sesji i stwierdził, że odzwierciedla jej przebieg.
Następnie zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu. Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXII sesji Rady Gminy Walce.
       W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LXII sesji Rady Gminy Walce.
        W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż za pośrednictwem systemu Rada365 przekazano również protokół z LXIII sesji Rady Gminy i zapytał, czy ktoś z radnych zgłasza uwagi do protokołu. Wobec braku uwag, Przewodniczący przeprowadził głosowanie nad przyjęciem protokołu z LXIII sesji Rady Gminy Walce.
       W jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się przyjęła protokół z LXIII sesji Rady Gminy Walce.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
       Wójt złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od 30 marca 2023 r. do 6 czerwca 2023 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

5. Raport o stanie Gminy Walce za rok 2022.
Wójt przedstawił informację o raporcie o stanie Gminy Walce za 2022 rok.

 a) debata nad raportem o stanie Gminy Walce za rok 2022;
Przewodniczący Rady otworzył debatę nad raportem o stanie Gminy Walce za rok 2022.
Radna Iwona Hruzik poprosiła o informację w ilu % jest skanalizowana jest gmina na dzień 31.12.2022 r.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Samorządowego Zakładu Bużetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach, który poinformował, iż ok 98 % miejscowości z terenu Gminy Walce jest skanalizowane, co stanowi ok. 91% mieszkańców gminy.

Radna Bernadeta Latus-Suchińska zapytała jakie gmina osiągnęła wpływy z realizacji zadania sprzedaży węgla oraz jakie koszty z tym zadaniem były związane.
Wójt poinformował, iż wpływy z tytułu sprzedaży węgla w 2022 roku wynosiły ok. 550 tyś zł, a koszty ok. 510 tyś zł.

Radny Marek Kołodziejczyk zwrócił się z pytaniem jak Gmina Walce wypadła w 2022 roku w rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia” w kategorii gminy wiejskie i miejsko wiejskie z miastem powyżej 5 tyś. mieszkańców.
Wójt odpowiedział, iż w 2022 roku Gmina Walce znajdowała się na 5 miejscu w rankingu gminy wiejskie i miejsko wiejskie z miastem powyżej 5 tyś. Mieszkańców.

Radny Waldemar Stokłosa zapytał, ile zmian budżetu dokonano w 2022 roku.
Wójt odpowiedział, że dokonano 44 zmian budżetu, dziękując jednocześnie panu Skarbnikowi za poświęcony czas i włożony trud w wykonywaną pracę.

W dalszej kolejności Radny Tomasz Banaś zapytał, ile środków z budżetu Gminy w 2022 r. wydatkowano na media tj. Nowiny Krapkowickie, Tygodnik Krapkowicki, Informator itp.
Wójt poinformował, iż wydatki w 2022 roku przedstawiają się następująco: Tygodnik Krapkowicki: 4.500,00 zł, Nowiny Krapkowickie ok. 5 tyś zł, Tygodnik Prudnicki: ok. 2300 zł, Informator ok 40 tyś zł.

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/494/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Walce wotum zaufania.

6. Przeprowadzenie procedury absolutoryjnej:

Ppkt. a)

Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Wójtowi, który omówił przedłożone wcześniej Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Walce za 2022 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Walce.

Ppkt. b)

Skarbnik przedstawił sprawozdanie finansowe Gminy Walce za 2022 rok.

Ppkt. c)

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały Nr 145/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, która pozytywnie opiniuje sprawozdanie Wójta Gminy Walce z wykonania budżetu Gminy Walce za 2022 rok.

Ppkt. d)

Następnie Przewodniczący Rady zapytał radnych czy chcą zabrać głos.

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały Nr LXIV/495/2023 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2022 rok.

Za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.

Głosów przeciwnych nie było.

Głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Walce za 2022 rok została podjęta jednogłośnie.

Ppkt. e)

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Iwonie Hruzik, która przedstawiła stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce. 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż na posiedzeniu w dniu 10 maja 2023 r. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę Nr 2/2023 w sprawie absolutorium. Następnie przedstawiła Radzie Gminy treść uchwały, w której Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Walce z wykonania budżetu Gminy Walce za 2022 rok.

Ppkt. f)

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały Nr 191/2023

z dnia 24 maja 2023 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu pozytywnie opiniującej wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walce o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Walce z wykonania budżetu za 2022 rok.

Ppkt. g)

Przewodniczący Rady zapytał radnych czy chcą zabrać głos.

Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad podjęciem uchwały Nr LXIV/496/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce.
Za podjęciem tej uchwały głosowało 14 radnych.

Głosów przeciwnych nie było.

Głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Walce została podjęta jednogłośnie.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
 W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/497/2023 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku.

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2022; 

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
 W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/498/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach za rok 2022.


c) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.
 Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/499/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok.

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/500/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

e) ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.

Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/501/2023 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Walce z uwzględnieniem autopoprawki.

f) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/502/2023  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walce.

g) ustanowienia znaku graficznego (logo) Gminy Walce;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady oddał głos przedstawicielom Zakładu Aktywności Zawodowej w Kędzierzynie Koźlu, którzy zaprojektowali logo Gminy Walce.  

Następnie Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/503/2023   w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Gminy Walce.

h) nadania nazwy ulicy;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.

Następnie Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/504/2023   w sprawie nadania nazwy ulicy.

i) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.

Następnie Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/505/2023   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce.

j) wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Walce;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.

Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/506/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Walce z uwzględnieniem autopoprawki.

k) powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.

Następnie Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/507/2023 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

l) zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Walce i nadania jej statutu;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.

Następnie Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/508/2023 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej rady Gminy Walce i nadania jej statutu.

m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu;

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.

Następnie Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/509/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu.

n) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia";

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365 oraz omówiony na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Walce.

Następnie Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXIV/510/2023 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stradunia.

8. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż nie wpłynęła pisemna interpelacja bądź zapytanie.

9. Wolne wnioski i informacje.
Radny Jarosław Brzezinka poruszył problem dojazdu do posesji na ul. Antoszka w Walcach. Wójt odpowiedział, iż ul. Antoszka leży na granicy dwóch gmin oraz dwóch powiatów i że Gmina Walce oraz Gmina Reńska Wieś zwracały się w tej sprawie do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach i w Kędzierzynie Koźlu. Powiaty uzgodniły styki i doprowadziły mapy bazowe do zgrania. Wójt dodał, iż wspólnie z Wójtem Gminy Reńska Wieś przedstawili propozycje przesunięcia granic. Nadmienił, że droga dojazdowa do posesji jest, tylko był problem z przebiegiem granicy, która przebiega przez budynek. Kolejnym krokiem, który należy podjąć to uchwała Rady Gminy Walce oraz uchwała Rady Gmina Reńska Wieś w sprawie zajęcia stanowiska dot. zmiany przebiegu granic.

Radny Tomasz Banaś skierował zapytanie dotyczące dokumentacji projektowej dla zadania           „Przebudowa drogi powiatowej nr 1810 O na odcinku Walce-Dobieszowice” współfinansowanej w 2019 roku w kwocie 45 tyś zł. Radny nawiązał do obietnicy Wicestarosty złożonej na dożynkach w Kromołowie w 2021 roku, iż droga zostanie wybudowana wraz ze ścieżką pieszo rowerową, natomiast jest rok 2023 i nic w tym kierunku się nie dzieje.  Przewodniczący Rady poinformował, że zostanie skierowane pismo do Powiatu w tej sprawie.  

Radny Waldemar Stokłosa poruszył temat kanalizacji deszczowej w miejscowości Zabierzów. Przekazał, iż kanalizacja jest w bardzo złym stanie i problem ten był kilkakrotnie zgłaszany do Starostwa Powiatowego. Dodał, iż składano obietnice, że sprawa zostanie rozwiązana, a żadnych efektów nie widać. Przewodniczący Rady poinformował, że również w tej sprawie zostanie skierowane pismo do Powiatu w tej sprawie.

10. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LXIV sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 17:19.
Na tym protokół zakończono.

 


Protokół sporządziła                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

   Sabina Schady                                                                                   Mateusz Burczyk