Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 12 lipca 2023 roku

Protokół Nr LXV/2023

z LXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 12 lipca 2023 roku

LXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 12 lipca  2023 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 15:32.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność oraz stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy            10        radnych           na        ustawowy       skład    rady     15 radnych. Nieobecni radni to pan Dawid Dudek, pan Robert Jurczyk, pani Gabriela Kubis, pan Jarosław Brzezinka oraz pani Renata Polok.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Imienny wykaz głosowań radnych na LXV Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku. Rada Gminy Walce obradowała na LXV sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

c. ustanowienia znaku graficznego (logo) Gminy Walce

d. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach

e. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030.

f. przedłużenia umów najmu

g. rozpatrzenia skargi

h. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kromołów

4. Zamknięcie sesji.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXV/511/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok.

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXV/512/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

c) ustanowienia znaku graficznego (logo) Gminy Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXV/513/2023 w sprawie ustanowienia znaku graficznego (logo) Gminy Walce.

d) trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXV/514/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Walcach.

e) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXV/515/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Walce na lata 2023-2030.

f) przedłużenia umów najmu

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXV/516/2023 w sprawie przedłużenia umów najmu.

g) rozpatrzenia skargi

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż skarga z dnia 14.06.2023 r. na działalność Wójta została rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2023 r. Treść skargi oraz wypracowany przez komisję projekt uchwały został przesłany za pośrednictwem systemu Rada365. Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXV/517/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi.

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kromołów

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce głosami 10 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXV/518/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kromołów

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LXV sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 15:40.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządziła                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

 

   Sabina Schady                                                                                      Mateusz  Burczyk