Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w dniu 2 sierpnia 2023 r.

Protokół Nr LXVI/2023

z LXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 2 sierpnia 2023 roku

LXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 2 sierpnia 2023 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 15:30.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność oraz stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy            12        radnych           na        ustawowy       skład    rady     15 radnych. Nieobecni radni to pan Tomasz Banaś, pani Iwona Hruzik oraz pan Robert Jurczyk. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Imienny wykaz głosowań radnych na LXVI Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.

Rada Gminy Walce obradowała na LXVI sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

4. Zamknięcie sesji.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXVI/519/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2023 rok.

b)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 12 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXVI/520/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LXVI sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 15:33.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządziła                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

 

 

   Sabina Schady                                                                                      Mateusz  Burczyk