Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy_Stradunia 18/56

 Zarządzenie Nr Or.0050.136.2023

Wójta Gminy Walce z dnia 18-09-2023

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344) w wykonaniu Uchwały Nr LXVII/528/2023 Rady Gminy Walce z dnia 6 września 2023 roku w sprawie wydzierżawienia gruntów rolnych na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, stanowiących własność Gminy Walce

§ 1. Przeznaczam do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 roku nieruchomość wykazaną w Załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu oraz podmiotowym BIP.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.136.2023.docx (7,43KB)

PDFZarządzenie.Or.0050.136.2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy_dz. 18_56_Stradunia_podpisane.pdf (944,20KB)