Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.188.2023 Wójta Gminy Walce z dnia 28-12-2023 w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów będących przedstawicielami wskazanymi przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Walce w 2024 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz uchwały nr LXX/545/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok", zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór kandydatów będących przedstawicielami organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
§ 2. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji publikuje się poprzez:
1) umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Informacje szczegółowe, dotyczące warunków naboru określa ogłoszenie o naborze, będące załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech

 

PDFZalacznik1 Or.0050.188.2023.pdf (231,40KB)

RTFFormularz_zgloszeniowy_kandydata_do_komisji_konkursowej.rtf (151,34KB)