Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór kandydata na stanowisko ds. ogólnobudowlanych w Urzędzie Gminy w Walcach

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Walce na stanowisko

ds. ogólnobudowlanych

Wójt Gminy Walce informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Walcach, ul. Mickiewicza 18,
47‑344 Walce, do zatrudnienia na:

stanowisko ds. ogólnobudowlanych

w Urzędzie Gminy w Walcach

została wybrana Pani Małgorzata Główka

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna w wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych stwierdziła, że kandydatka spełniła wymagania niezbędne oraz dodatkowe  określone w ogłoszeniu. Ponadto w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej przedstawiła wysoki poziom przygotowania merytorycznego i wykazała się doświadczeniem oraz znajomością zagadnień
z obszaru merytorycznego, niezbędnego na w/w stanowisku.

                                                                                                                                                            

          Wójt Gminy Walce

               Marek Śmiech   

                                                                                                         

                                                                                                                       

Walce, dnia 2 lutego 2024 r. 


                                                           

 

I. Nazwa i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy

Urząd Gminy w Walcach

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

II. Wymiar zatrudnienia

1 osoba – 1 etat

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.530);
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
 5. Nieposzlakowana opinia;
 6. Wykształcenie wyższe z trzyletnim stażem pracy lub wykształcenie średnie z pięcioletnim stażem pracy oraz doświadczenie w branży budowlanej.
 7. Wykształcenie budowlane lub pokrewne;
 8. Prawo jazdy kategorii B;
 9. Bardzo dobrą znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excell);
 10. Znajomość przepisów prawnych: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. Obowiązkowość, dokładność, rzetelność, sumienność, terminowość;
 2. Systematyczność, punktualność, dyspozycyjność;
 3. Samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania;
 4. Umiejętność analizy i syntezy informacji, zdolność perspektywicznego myślenia
 5. Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 6. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 7. Preferowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w jednostkach sektora finansów publicznych.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Udział w koordynowaniu prac inwestycyjnych i remontowych z zakresu budownictwa ogólnobudowlanego oraz drogowego.

2.  Udział w dokonywaniu odbiorów inwestycji i remontów.

3.  Weryfikacja dokumentacji projektowej oraz  powykonawczej.

4.  Przygotowanie odpowiednich zgłoszeń do organów administracji publicznej i sporządzanie dokumentacji koniecznej do prowadzenia, rozliczenia oraz zakończenia inwestycji lub zadania remontowego.

5. Udział w przygotowywaniu materiałów przetargowych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

6. Weryfikacja kosztorysów ofertowych i inwestorskich.

7. Sporządzenie decyzji administracyjnych.

8. Sporządzanie inwentaryzacji budowlanych obiektów gminnych.

9. Dokonywanie czynności związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, mostami oraz przepustami  wraz z infrastrukturą towarzyszącą (oświetlenie uliczne, kanał technologiczny, kanalizacja deszczowa) prowadzenie książek dróg.

10. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z oświetleniem ulicznym.

11. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie utrzymania i ochrony dróg zgodnie z wymogami w tym zakresie.

12. Rozpatrywanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową.

13. Rozpatrywanie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego.

14. Dokonywanie czynności związanych z organizacją ruchu drogowego.

15. Bieżąca obsługa interesantów.

16. Prowadzenie korespondencji i spraw wpływających do Referatu Infrastruktury i Inwestycji.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1. Wymiar czasu: 1 etatu,

2. Miejsce pracy: w Urzędzie Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku, godziny pracy – (pon.8:00 – 16:00), (wt – pt. 7:15– 15:15).

3. Stanowisko pracy:

a) stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej z obsługą komputera oraz urządzeń biurowych; osoba zatrudniona pracuje na dokumentach oraz przyjmuje klientów.

b) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku, wymagane przemieszczanie się w terenie;

 

VII. Wymagane dokumenty:
1.    Podpisany list motywacyjny oraz podpisane CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

2.    Oryginał kwestionariusza osobowego

3.    Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych.

4.    Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
5.    Potwierdzone   kserokopie   dokumentów   i   świadectw   potwierdzających wykształcenie kandydata, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje.
6.    Potwierdzone kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy).
7.    Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
8.    Oświadczenie kandydata że niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9.    Oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych;
10.  Wszystkie  kserokopie muszą mieć potwierdzenie „za  zgodność  z oryginałem”, data i  czytelny  podpis  kandydata,  dokumenty  oryginalne  muszą  być  opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1.    Termin 18 stycznia 2024 r. do godz. 15:15.
2.    Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracy – ds. ogólnobudowlanych” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce pok. nr 9 – sekretariat lub drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu do urzędu).
3.    Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4.    W przypadku wysłania dokumentów listem poleconym o ich złożeniu w określonym terminie decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Gminy.

IX. Inne informacje:

1. Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

2. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną poinformowani  telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszcza na stronie BIP Urzędu Gminy w Walcach oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Walcach.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Walcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej  6%;

 

                                                                                 
                                                                                

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                       /-/ Marek Śmiech

 

 

 

Walce, dnia 5 stycznia 2024 r. 


PDFNabór na stanowisko ds. ogólnobudowalnych.pdf (150,42KB)

RTFkwestionariusz-osobowy-1.rtf (59,14KB)

DOCXoswiadczenie-kandydata-1.docx (14,53KB)

DOCXoswiadczenie-wraz-klauzula-informacyjna.docx (18,38KB)