Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce w dniu 24 stycznia 2024 roku

Protokół Nr LXXIV/2024

z LXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Walce

w dniu 24 stycznia 2024 roku

LXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Walce odbyła się dnia 24 stycznia 2024 r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 16:30.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Walce pan Mateusz Burczyk, który przewodniczył obradom.

Przewodniczący powitał wszystkich obecnych oraz poinformował, iż zgodnie z art.20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

         Przewodniczący Rady Gminy sprawdził obecność oraz stwierdził, że w obradach sesji uczestniczy            14        radnych           na        ustawowy       skład    rady     15 radnych. Nieobecni radni to pan Robert Jurczyk.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Imienny wykaz głosowań radnych na LXXIV Sesji Rady Gminy Walce stanowi załącznik do protokołu.

2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i zapytał czy ktoś z radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku.

Rada Gminy Walce obradowała na LXXIV sesji według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a. zmiany budżetu Gminy Walce na 2024 rok;

b. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce;

c. uchylenia uchwały nr LXXIII/571/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę nr LXIX/536/2023 Rady Gminy Walce z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice”;

d. przejęcia zadania od Województwa Opolskiego.

4. Zamknięcie sesji.

 3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 a) zmiany budżetu Gminy Walce na 2024 rok

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXIV/572/2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2024 rok.

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXIV/573/2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walce.

c) uchylenia uchwały nr LXXIII/571/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29 grudnia 2023 r. zmieniającej uchwałę nr LXIX/536/2023 Rady Gminy Walce z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice”

Przewodniczący Rady poinformował radnych, iż projekt uchwały został przesłany radnym za pośrednictwem systemu Rada365 i zapytał czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu.

Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

       W jawnym głosowaniu Rada Gminy Walce jednogłośnie głosami 14 radnych przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się podjęła uchwałę Nr LXXIV/574/2024 zmieniającej uchwałę nr LXIX/536/2023 Rady Gminy Walce z dnia 18 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobieszowice”.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad LXXIV sesji został zrealizowany oraz zamknął posiedzenie o godzinie 16:37

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządziła                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

   Sabina Schady                                                                                      Mateusz  Burczyk