Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół Nr I/2023 z I Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Walcach z dnia 28 grudnia 2023 r.

Protokół Nr I/2023

z I Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Walcach z dnia 28 grudnia 2023 r.

które odbyło się w Urzędzie Gminy w Walcach (Sala Posiedzeń)

w godz. 15:30 – 16:30

W posiedzeniu brali udział członkowie Gminnej Rady Seniorów  (zał. Nr 1 do protokołu lista obecności):

 1. Barton Elżbieta
 2. Janiec Irena
 3. Koch Renata
 4. Kunert Gizela
 5. Morawietz Henryk
 6. Musioł Maria
 7. Nossol Łucja
 8. Reinhard Józef
 9. Richter Elżbieta
 10. Streisel Beata
 11. Ślusarczyk Gerlinda
 12. Toszek Maria
 13. Wyciślok Krystyna
 14. Żmija-Glombik Maria

Ponadto w Posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:

 1. Marek Śmiech – Wójt Gminy Walce;
 2. Mateusz Burczyk – Przewodniczący Rady Gminy Walce;
 3. Rafał Miczka – Zastępca Wójta Gminy Walce;
 4. Ilona Wyciślok – Sekretarz Gminy.

Ad.1.

Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Walcach otworzył Wójt Gminy Walce witając członków nowo wybranej Rady. W dalszej kolejności Wójt przedstawił obecnych na posiedzeniu: Zastępcę Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy Walce, Sekretarza Gminy, przekazując, iż są do dyspozycji nowo powołanej Rady Seniorów, aby wspólnie rozwiązywać problemy dotyczące polityki senioralnej.

Wójt stwierdził, iż na statutowy skład Gminnej Rady Seniorów w Walcach, który wynosi 15 członków, na sali obecnych jest 14 radnych, w związku z tym Rada Seniorów może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Wójt Gminy Marek Śmiech prowadził posiedzenie do momentu wyboru przewodniczącego rady.

Ad. 2.

Wójt poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad, który Gminna Rada Seniorów otrzymała w zawiadomieniu o posiedzeniu.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 glosami „za”.

Ad.3.  

Kolejnym krokiem był wybór Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Walcach.

Wójt poinformował, iż zgodnie z §11 ust.3 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Walcach, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, w głosowaniu jawnym. Dodał, że zgodnie z zapisem §14 ust.3 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Walcach na wniosek każdego członka Gminnej Rady Seniorów w Walcach, każde głosowanie można przeprowadzić w sposób tajny.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Walcach.

Pani Maria Żmija - Glombik zgłosiła na Przewodniczącego GRS pana Józefa Reinhard.

Pan Wójt zapytał pana Reinhard czy wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Walcach.

Pan Reinhard potwierdził, że wyraża zgodę na kandydowanie.

Wójt zapytał, czy są inne kandydatury.

Nie zgłoszono kolejnych kandydatów.

Wobec powyższego przegłosowano (14 głosami „za”) zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Walcach.

W wyniku jawnego głosowania pan Józef Reinhard został wybrany na Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów na I kadencję - 13 glosami „za” (1 głos „wstrzymujący się” pana Józefa Reinhard).

Wobec przedstawionego wyniku głosowania stwierdzono, iż Gminna Rada Seniorów
w Walcach podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Walcach. Odczytano podjętą uchwałę nr I/1/2023 Gminnej Rady Seniorów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Walcach.

Wójt Gminy Walce pogratulował wyboru i poprosił nowo wybranego Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Walcach o przejęcie prowadzenia obrad.

Pan Józef Reinhard podziękował za okazane zaufanie, dziękując także panu Wójtowi za prowadzenie obrad i przeszedł do kolejnego punktu obrad jakim jest wybór Wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Walcach I kadencji na lata 2023-2028.

Zaproponował, aby przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady obowiązywał taki sam tryb i zasady jak podczas wyboru Przewodniczącego.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Walcach.

Pan Józef Reinhard zgłosił panią Gizelę Kunert na Wiceprzewodniczącą I kadencji GRS. Pani Kunert wyraziła zgodę na kandydowanie.

Ze względu na brak zgłoszenia innych kandydatów zamknięto listę kandydatów na wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów – 14 glosami „za”.

Przeprowadzono głosowanie, podczas którego pani Gizela Kunert została wybrana na funkcję wiceprzewodniczącej Gminnej Rady Seniorów w Walcach I kadencji – 13 g głosami „za” (1 glos „wstrzymujący się” – p. Gizela Kunert).

W dalszej kolejności Przewodniczący odczytał uchwałę nr I/2/2023 Gminnej Rady Seniorów w Walcach   w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Walcach.

Przewodniczący GRS pogratulował pani Gizeli Kunert wyboru na stanowisko Wiceprzewodniczącej.

Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Walce pogratulowali pani Gizeli Kunert wyboru na Wiceprzewodniczącą GRS życząc owocnych obrad.

Następny punktem obrad był wybór Sekretarz Gminnej Rady Seniorów w Walcach I kadencji na lata 2023-2028.

Przewodniczący zaproponował, aby przy wyborze Sekretarz Gminnej Rady Seniorów w Walcach obowiązywał taki sam tryb i zasady jak podczas wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Sekretarza Gminnej Rady Seniorów w Walcach.

Pani Gizela Kunert zgłosiła panią Renatę Koch na Sekretarza I kadencji GRS. Pani Koch wyraziła zgodę na kandydowanie.

Ze względu na brak zgłoszenia innych kandydatów zamknięto listę kandydatów na Sekretarza Gminnej Rady Seniorów – 14 glosami „za”.

Przeprowadzono głosowanie, podczas którego pani Renata Koch została wybrana na funkcję Sekretarza Gminnej Rady Seniorów w Walcach I kadencji – 13 g głosami „za” (1 glos „wstrzymujący się” – p. Renata Koch).

W dalszej kolejności Przewodniczący odczytał uchwałę nr I/3/2023 Gminnej Rady Seniorów w Walcach   w sprawie wyboru Sekretarza Gminnej Rady Seniorów w Walcach.

Przewodniczący GRS pogratulował pani Renacie Koch wyboru na stanowisko Sekretarza.

Ad.4.

Pan Józef Reinhard przewodniczący GRS, w wolnych wnioskach zaproponował spotkanie z Radą Seniorów z większym stażem, aby wymienić się doświadczeniami w funkcjonowaniu takiej Rady, programach i obszarach działania. Ponadto Pani Maria Glombik – Żmija zapytała o miejsce, lokal, w którym będzie mogła Rada Seniorów się spotykać.

Głos zabrał również Wójt Gminy Walce Marek Śmiech, który ponownie pogratulował nowo wybranym członkom Gminnej Rady Seniorów. Zauważył, iż w skład Rady wchodzą osoby o różnym doświadczeniu życiowym i zawodowym, co będzie potęgowało owocną współpracą z samorządem. Następnie Wójt wręczył wszystkim członkom drobny upominek w postaci parasolek z logo Gminy Walce.  

Ad. 5

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył I posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Walcach I kadencji na lata 2023 - 2028, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

 

                                                                         Przewodniczący

                                                                     Gminnej Rady Seniorów
                                

                                                                           Józef Reinhard