Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr Or.0050.26.2024 Wójta Gminy Walce z dnia 27-03-2024 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznychoraz języka regionalnego w 2024 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz 6, art. 5 ust 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.), w związku z Uchwałą nr LXX/545/2023 Rady Gminy Walce z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Walce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok" ,zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie publikuje się poprzez:
1) umieszczenie na stronie internetowej Gminy Walce,
2) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej - BIP,
3) zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PDFZalacznik1 Or.0050.26.2024.pdf (156,46KB)
DOCXwzór oferty-realizacji-zadania-publicznego-załącznik.docx (54,17KB)
DOCXwzór sprawozdania-z-wykonania-zadania-publicznego-zalacznik.docx (40,28KB)
DOCXwzór umowy-o-realizację-zadania-publicznego-zalacznik.docx (58,19KB)