Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem

Zarządzenie Nr Or.0050.77.2024

Wójta Gminy Walce z dnia 05-06-2024

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Gminy Walce numer Nr III/15/2024 z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcom, zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam w najem na czas oznaczony do 3 lat nieruchomość wykazaną w załączniku stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają po dotychczasowej umowie zawrzeć kolejną umowę, której przedmiotem będzie ta sama nieruchomość.
§ 2. Wykaz o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszeniu w prasie regionalnej i na stronie internetowej urzędu oraz podmiotowym BIP.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Walce

Rafał Miczka


 

DOCXZałącznik nr 1 Or.0050.77.2024.docx (7,97KB)

PDFZarzadzenie OR.0050.77.2024 z dnia 05.06.2024 r. Wójta Gminy Walce w sprawie sporzadzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych w najem_garaż_Walce_podpisane.pdf (865,00KB)