Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu pożarniczego marki STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975

ZARZĄDZENIE NR 0151/34/2010
WÓJTA GMINY Walce
z dnia 01 lipca 2010 roku

w sprawie likwidacji samochodu pożarniczego, ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na jego sprzedaż

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Likwiduje się samochód pożarniczy marki:
STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 nr ident. (VIN) 130873
i ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na jego sprzedaż.
§ 2.

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa w składzie:
Przewodniczący: Marek Smandzik
Członkowie: Jerzy Mikus
Bernard Suchan
Joachim Kołodziejczyk
§ 3.

Szczegółowe warunki przeprowadzenia przetargu wymienionego w § 1 określa regulamin I ustnego przetargu nieograniczonego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia..
§ 4.

Ustala się treść ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu określonego w § 1 stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się komisji przetargowej.
§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT

mgr Bernard Kubata

 

 

 


 Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr 0151/34/2010 Wójta Gminy Walce
z dnia 01 lipca 2010 r.

REGULAMIN I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (LICYTACJI)
na sprzedaż samochodu pożarniczego jak niżej:


STAR A 26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 nr ident. (VIN) SUL 130873

§ 1. Organizatorem ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji), zwanego dalej „przetargiem” jest Gmina Walce.

§ 2. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

§ 3. 1. W przetargu (licytacji) mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

2. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.

3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli:
1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej;
2) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

§ 4. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu (licytacją) wykonuje komisja przetargowa w składzie co najmniej 3-osobowym.

§ 5. Przetarg (licytację) prowadzi przewodniczący komisji przetargowej, zwany dalej „prowadzącym przetarg”.

§ 5. 1. Po otwarciu przetargu prowadzący przetarg podaje do publicznej wiadomości:
1) przedmiot przetargu;
2) cenę wywoławczą;
3) termin uiszczenia ceny nabycia;
4) zmiany w stanie faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu, które zaszły po ogłoszeniu przetargu;
5) nazwy (firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali dopuszczeni do przetargu.

2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

3. Przetarg rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży.

4. Prowadzący przetarg (licytację) informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

5. Uczestnicy przetargu (licytanci) zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki przed trzykrotnym wywołaniem nie ma dalszych postąpień.

6. Zaoferowana cena przestaje wiązać licytanta, gdy inny licytant zaoferował cenę wyższą.

7. Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej cenę wywoławczą.
§ 6. 1. Komisja przetargowa sporządza z przebiegu przetargu protokół, który powinien w szczególności zawierać:
1) określenie miejsca i czasu oraz rodzaj przetargu;
2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg;
3) wysokość ceny wywoławczej;
4) najwyższą cenę zaoferowaną za przedmiot przetargu;
5) imię, nazwisko (firmę) i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę;
6) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzenia przetargu;
7) wzmiankę o odczytaniu protokołu.

2. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona jako nabywca.

§ 7 Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.

§ 8 Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

§ 9. Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu ( licytacji) zostanie umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Walce oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu na 14 dni przed dniem przeprowadzenia przetargu.

 


Wójt

mgr Bernard Kuba

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Nr 0151/34/2010 Wójta Gminy Walce
z dnia 01 lipca 2010 r.
 


Gmina Walce
ogłasza I ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż
n/w samochodu pożarniczego:

STAR A26P nr rej. ODF 5138 rok prod. 1975 nr ident. (VIN) 130873
Cena wywoławcza netto wynosi 6. 344,00 zł
Postąpienie wynosi 64 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2010 r. o godz. 12.00
w sali narad Urzędu Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy w Walcach, w terminie do dnia 11.07.2010 r. do godz. 12 .00 w wysokości: 600 zł

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu przetargu, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Wójt Gminy Walce zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny. Zainteresowanych prosimy o kontakt tel. 077/4660108.
Samochód można oglądać w strażnicy OSP po wcześniejszym uzgodnieniu.


WÓJT

mgr Bernard Kubata
 


Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bernard Suchan
Data wytworzenia: 2010-07-01